Thông Đức, thông Mỹ xẻ sấy trong nước đủ quy cách, kích thước đa dạng sẵn có trong kho Long Dương

Thông Đức, thông Mỹ xẻ sấy trong nước đủ quy cách, kích thước đa dạng sẵn có trong kho Long Dương

Thông Đức, thông Mỹ xẻ sấy trong nước đủ quy cách, kích thước đa dạng sẵn có trong kho Long Dương