Sapelli chuẩn bị về tại kho Long Dương.

Sapelli chuẩn bị về tại kho Long Dương.

Sapelli chuẩn bị về tại kho Long Dương.